Dusičnany jsou příslušnou hygienickou normou pro pitnou vodu hodnoceny jako látka toxická. Přítomnost dusičnanů je zvláště nebezpečná pro dětský organismus, zejména v jeho kojeneckém období. Z tohoto důvodu je horní hranice pro obsah dusičnanů pro dětskou populaci doporučena do 15 mg/l.  Odstranění dusičnanů se provádí průtokem vody přes filtr s iontoměničovou náplní, silně basický anex pracující v Cl+ cyklu. Tato filtrační náplň dusičnany váže a vyměňuje je za ionty chloridů. Regeberační látkou je roztok chloridu sodného. Obsah chloridů ve vodě však příslušná hygienická norma taktéž limituje, a to MH 100 mg/l nebo NMH 250mg/l. (MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota)

Podle umístění filtračního zařízení volíme filtraci CENTRÁLNÍ - na přívodu do objektu nebo LOKÁLNÍ - na jednom odběrném místě, kde se odebírá voda pro osobní spotřebu, tj. na pití a vaření.

Filtry pro centrální úpravu
Standard Kompakt
Pro lokální úpravu
RO 75 P